INFORMÁCIE
Občianske združenie TK „U Nás Ožiješ“, Galaktická 5, 040 12 Košice,
IČO: 31965954
Predseda OZ: Ing. Andrea Hybbenová

Týmto by sme Vás radi informovali o:
1.    Spracúvaní osobných údajov
2.    Zásadách používania cookies

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Vyššie uvedený subjekt pristúpil k riešeniu bezpečnosti ochrany osobných údajov, z titulu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vyhotovil bezpečnostnú dokumentáciu obsahujúcu opis bezpečnostných opatrení a posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov:
•    v zmysle aktuálne platnej legislatívy -  zák. č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 84/2014 Z.z., 55/2017 Z.z.)  a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky uvedenej v zbierke zákonov Vyhláška č. 117/2014 Z.z. vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
•    s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných a personálnych bezpečnostných opatrení a záruk zo strany prevádzkovateľa ako aj sprostredkovateľa, ktoré zohľadňujú najmä:
•    zásady spracúvania osobných údajov ako zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť; obmedzenie a kompatibilitu účelov spracúvania; minimalizáciu údajov, pseudonymizáciu alebo šifrovanie a minimalizáciu uchovávania údajov; správnosť údajov; integritu a dôvernosť, dostupnosť údajov;
•    zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k týmto osobným údajom) spracúvania s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
•    povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
•    odolnosť a obnovu systémov spracúvania;
•    poučenia oprávnených osôb;
•    prijatie primeraných opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a na promptné informovanie dozorného orgánu a dotknutej osoby;
•    prijatie primeraných opatrení, aby sa zabezpečila oprava alebo vymazanie nesprávnych údajov, či iný výkon práv dotknutej osoby;
•    riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie; posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním, a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že nové nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov v digitálnom svete. Cieľom nariadenia GDPR je dať európskym občanom väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s ich údajmi deje a zároveň zjednotiť existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci EU. Nové nariadenie GDPR nadobudne účinnosť  25. mája 2018 a bude platné rovnako vo všetkých členských štátoch Európskej únie a bude povinné pre všetky mestá, obce a ich podriadené organizácie, ktoré sa nachádzajú na území Európskej únie bez ohľadu na ich veľ kosť či počet obyvateľov a zamestnancov.

GDPR prináša významné zmeny v právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany osobných údajov.
Hlavné zmeny súvisiace s GDPR:
•    nariadenie zavádza nové opatrenia a pojmy - pseudonymizácia, profilovanie, genetický údaj, skupina podnikov a pod.,
•    ďalšie údaje budú považované za osobné za istých okolností - IP adresy, cookies, RFID, e-mailové adresy, lokalizačné údaje a pod.,
•    bude možné napadnúť rozhodnutie spoločnosti vykonané na základe osobných údajov (napr. kategorizácia zákazníka na základe príjmu, pohlavia, lokalizácie a pod.),
•    rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov,
•    zavádza osobitnú ochranu osobných údajov detí,
•    zavádza nové oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín),
•    zavádza právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
•    upravuje právo na prenosnosť osobných údajov,
•    zavádza právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa,
•    zavádza právo na zabudnutie - právo na vymazanie osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám: Prevádzkovateľ IS neposkytuje osobné údaje tretím stranám.
Poučenie o dobrovoľnosti: Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.
Zodpovedná osoba: Ing. Andrea Hybbenová – predseda OZ
tel: +421 905568652
Legislatíva:
1.    Úplné znenie zákona o ochrane osobných údajov č. 136/2014 Z.z.: http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/82141/1/2
2.    NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (zákonný zástupca a dieťa):

Súhlas  so spracovaním osobných údajov
v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014
s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a taktiež v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.   Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pre prevádzkovateľa:
Občianske združenie TK „U Nás Ožiješ“, Galaktická 5, 040 12 Košice,
Slovenská republika, IČO: 31965954,
v zastúpení
Ing. Andrea Hybbenová, predseda OZ (ďalej „prevádzkovateľ“)
Zákonný zástupca dieťaťa (žiaka) týmto, na základe jasne prejavenej vôle, slobodne  a jednoznačne vyjadruje a udeľuje súhlas, so spracúvaním osobných údajov svojho dieťaťa, ktoré bude spracúvať vyššie uvedený prevádzkovateľ, v tomto rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého pobytu), telefonický kontakt, emailový kontakt, štátna príslušnosť, národnosť, fotografia a videozáznam. Vyššie uvedený súhlas sa vzťahuje na všetky

 

FOTOGALÉRIA